Polityka prywatności sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest URBAN Climbing Marcin Teodorczyk, ul. Kwitnąca 8/46, 01-926 Warszawa, NIP: 1181711721, Regon: 362060510.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty e-mail: urbanclimbing1@gmail.com;
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Kwitnąca 8/46, 01-926 Warszawa.

2. Rodzaj przetwarzanych danych.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail. Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i odpowiedzi na nie.

Podejmując z nami współpracę biznesową konieczne może być przetwarzanie innych danych osobowych. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne np. do prawidłowej realizacji usługi, ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Polityka cookies.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy biznesowej, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Czas przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa, np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej.

5. Odbiorcy danych osobowych.
Dane udostępnione przez Państwa będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub podmiotom władzy publicznej w celu realizacji obowiązków prawnych.

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim wypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy URBAN Climbing Marcin Teodorczyk, a tym podmiotem zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

6. Uprawnienia względem własnych danych osobowych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) mają Państwo prawo do:
− żądania dostępu do swoich danych osobowych;
− żądania sprostowania swoich danych osobowych;
− żądania usunięcia swoich danych osobowych;
− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
− żądania przenoszenia danych osobowych.

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.